Category Archives: KINH TẾ VI MÔ

ODA và sự cần thiết trong quản lý vốn vay ở Việt Nam

Trước hết, ODA là một nguồn ngoại lực quan trọng ở Việt Nam. Nguồn vốn này đã có những đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Đây là một nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước và được phân bổ […]