Tag Archives: Quá trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hoá. Sau đây là chi tiết những nhân tố ảnh hưởng đến văn hoá của doanh nghiệp.

Tại sao phải có văn hoá doanh nghiệp? Việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi những nhân tố nào?

Vậy văn hoá doanh nghiệp là gì? Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị, niềm tin, hình thức mà mọi người trong doanh nghiệp cùng công nhận và suy nghĩ, nói, hành động như một thói quen, giống như đời sống tinh thần và tính cách của một con người, và là phần quyết định […]