Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 là gì? Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 được coi là có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn gia nhập thị trường và trong quá trình đầu tư, kinh doanh. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu điểm mới Luật Doanh nghiệp 2020 nhé!

1. Doanh nghiệp là gì?

Trước khi tìm hiểu về điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020, chúng ta cần hiểu thế nào là doanh nghiệp. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế
Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế

Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều các loại hình doanh nghiệp với các loại hình kinh doanh khác nhau, thường thì có các loại hình kinh doanh như: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, nhóm công ty,…

Chính vì vậy việc lựa chọn được một hình thức doanh nghiệp phù hợp là vô cùng quan trọng, có tác động tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp về sau.

2. Sự ra đời của Luật doanh nghiệp Việt Nam

Khi hình thành Luật doanh nghiệp được phân làm hai nhánh là Luật doanh nghiệp tư nhân và Luật doanh nghiệp nhà nước. Luật doanh nghiệp tư nhân năm 1990, sau đó được chỉnh sửa năm 1994, đến năm 1999 tên Luật được rút ngắn và bỏ từ “tư nhân” chuyển thành Luật doanh nghiệp năm 1999, Luật doanh nghiệp nhà nước năm 1995 sau đó sửa đổi bổ sung năm 2003. 

Qua quá trình áp dụng và thực tiễn nhận thấy cần phải thống nhất hai nhánh luật vào thành một nên Chính phủ đã quy định chung về doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước vào cùng một Luật, thống nhất lấy tên chung là Luật doanh nghiệp được ban hành năm 2005. Đến kỳ quốc hội thứ 14 đã ban hành bộ Luật doanh nghiệp năm 2020 – luật doanh nghiệp mới nhất. Do đó, điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 luôn được các doanh nghiệp quan tâm.

3. Những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020

3.1. Thêm đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 so với 2014 phải kể đến quy định tại khoản 2 Điều 17 đã có bổ sung các đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp như sau:

 • Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước);
 • Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 là thêm đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp
Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 là thêm đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

3.2. Bổ sung bản sao giấy tờ pháp lý đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

So sánh Luật doanh nghiệp 2014 và 2020 thì điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 lại yêu cầu hồ sơ đăng ký công ty TNHH, công ty cổ phần phải có bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật (quy định tại Điều 21, 22 Luật Doanh nghiệp 2020).

3.3. Quy định “Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp” đã được loại bỏ

Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 là đã bãi bỏ quy định “Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của: Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc”, của Luật Doanh nghiệp 2014.

Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 này phần nào giúp Doanh nghiệp giảm bớt những chi phí, thủ tục hành chính không cần thiết.

3.4. Có sự thay đổi trong trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020)

Một điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 đã định nghĩa đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử; chỉ rõ tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử; các tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

3.5. Quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng đã hủy bỏ

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 tại điều 43, quy định dấu của doanh nghiệp như sau:

 • Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
 • Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
 • Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.
 • Như vậy điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014 đã loại bỏ quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

3.6. Sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

So với Luật Doanh nghiệp 2014 thì điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 là đã xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt được sửa đổi, bổ sung như sau:

 • Trường hợp thành viên bị hạn chế năng lực hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người đại diện. 
 • Với các trường hợp thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác thì người được tặng cho trở thành thành viên công ty theo quy định sau đây:
 • Người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên công ty; 
 • Người được tặng cho không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 6 Điều 53 thì người này chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 thể hiện ở việc đã bổ sung thêm các trường hợp như:

 • Trường hợp thành viên công ty là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hiện một số hoặc tất cả quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.
 • Trường hợp thành viên công ty là cá nhân bị Tòa án cấm hành nghề, làm công việc nhất định hoặc thành viên công ty là pháp nhân thương mại bị Tòa án cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của công ty thì thành viên đó không được hành nghề, làm công việc đã bị cấm tại công ty đó hoặc công ty tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án.

3.7. Bổ sung đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 là bổ sung thêm nhiều đối tượng không được phép thành lập, quản lý doanh nghiệp như:

 • “Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”“ Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp)”;
 • “Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ Luật Hình sự”.

Có thể thấy điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 là đã quy định chặt chẽ hơn các đối tượng có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời cũng để phù hợp với quy định về người được giám hộ tại Bộ Luật Dân sự 2015.

3.8. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải tiến hành thành lập Ban kiểm soát

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 đối với các công ty TNHH được thể hiện tại khoản 2 Điều 54: “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định”. Còn điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 về iệc thành lập Ban Kiểm soát của công ty TNHH được Luật Doanh nghiệp 2020 quy định tại Điều 65.

3.9. Bổ sung quy định công bố thông tin đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 tại Điều 73 cho thấy: “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này thực hiện công bố thông tin theo quy định tại các điểm a, c, đ, g khoản 1 Điều 109 và Điều 110 của Luật này”. Bỏ Kiểm soát viên ở công ty TNHH một thành viên.

Luật doanh nghiệp 2020 sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt
Luật doanh nghiệp 2020 sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

3.10. Khái niệm về doanh nghiệp nhà nước thay đổi

Đến năm 2020, sau khi được sửa đổi thì khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 đã có khái niệm về doanh nghiệp nhà nước rộng hơn. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020:

“Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật này.” Đây là một điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020.

3.11. Bổ sung áp dụng quy định đối với doanh nghiệp nhà nước

Việc bổ sung áp dụng quy định đối với doanh nghiệp nhà nước là một điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo các quy định tại Mục 1 Chương III hoặc công ty cổ phần theo các quy định tại Chương V của Luật này.

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020 là doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban kiểm soát, Kiểm soát viên
Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020 là doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban kiểm soát, Kiểm soát viên

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 càng được thể hiện rõ ràng khi so sánh với Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp nhà nước căn cứ quy mô của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm 01 Kiểm soát viên hoặc thành lập Ban kiểm soát gồm 03 đến 05 Kiểm soát viên.

3.12. Bổ sung thêm nghĩa vụ cổ đông

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 là đã kế thừa từ nghĩa vụ cổ đông được quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 tại Điều 119 đã bổ sung thêm nội dung sau:

“Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác”.

3.13. Bổ sung trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần

Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung trách nhiệm của người quản lý công ty. Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 được thể hiện như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.

Trên đây là một số tổng hợp các điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 của Clibme. Mong rằng đây là những thông tin thật hữu ích dành cho bạn, giúp ích được phần nào trong việc tiếp cận kịp thời những quy định mới của Luật doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Còn về bất cập của Luật doanh nghiệp 2020, hãy cùng chúng tôi theo dõi trong những bài viết tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm:

https://clibme.com/loai-thue-doanh-nghiep-phai-nop-nam-2023-theo-quy-dinh/

https://clibme.com/diem-moi-cua-luat-doanh-nghiep-2020-dang-chu-y-nhat/

https://clibme.com/diem-moi-cua-luat-doanh-nghiep-2020-dang-chu-y-nhat/

Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Thanh Nhàn

Mã sinh viên: 20050904

Lớp học phần: INE3104 10