Top shocking những lưu ý trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo điều luật năm 2020

Trong xu hướng toàn cầu hóa đang có đà phát triển mạnh mẽ, hoạt động đầu tư ra nước ngoài là một trong những hoạt động không thể thiếu đối với các nhà đầu tư cũng như những doanh nghiệp.

đầu tư ra nước ngoài
Hoạt động đầu tư ra nước ngoài
 1. Khái niệm đầu tư ra nước ngoài.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài chia ra bao gồm hai hình thức:

– Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay doanh nghiệp nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở kinh doanh này.

– Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) là hình thức đầu tư gián tiếp xuyên biên giới. Nó chỉ các hoạt động mua tài sản chính nước ngoài nhằm kiếm lợi nhuận. Hình thức đầu tư không kèm theo việc tham gia vào các hoạt động quản lý và nghiệp vụ của doanh nghiệp.

 1. Nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 51 Luật đầu tư 2020, khi thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

– Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật đầu tư 2020, quy định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư (sau đây gọi là nước tiếp nhận đầu tư) và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

đầu tư ra nước ngoài
Hoạt động đầu tư ra nước ngoài
 1. Hình thức đầu tư ra nước ngoài.

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới 5 hình thức quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật đầu tư 2020, cụ thể bao gồm:

– Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài;

– Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó;

– Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

– Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

 1. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài.

– Nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn và huy động các nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài. Việc vay vốn bằng ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải tuân thủ điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật về ngân hàng, về các tổ chức tín dụng, về quản lý ngoại hối.

– Căn cứ mục tiêu chính sách tiền tệ, chính sách quản lý  ngoại hối trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cho nhà đầu tư vay vốn bằng ngoại tệ theo quy định để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

 1. Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài.

– Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

– Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 do nhà đầu tư quyết định theo quy định của Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Nhà đầu tư và cơ quan đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư ra nước ngoài.

 1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

– Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc đầu tư ra nước ngoài.

– Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

– Nhà đầu tư cam kết tự thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Có quyết định đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư.

– Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

 1. Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

7.1. Dự án đầu tư ra nước ngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

– Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án

– Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

– Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp

– Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu cho nhà đầu tư nước ngoài

– Quá thời hạn 12 tháng kẻ từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà dự án đầu tư không được nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận, hoặc quá 12 tháng kể từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư không được triển khai.

– Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư không có văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư.

– Tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư

– Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

7.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

8. Triển khai hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

8.1. Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài

Giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn riêng mở tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam và phải đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

8.2. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

 1. a) Nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Đã được cáp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài.

– Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép. Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.

– Có khoản vốn theo quy định.

b) Việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ hoặc hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài để phục vụ cho hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thăm dò thị trường và thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư khác theo quy định của Chính phủ.

9. Chuyển lợi nhuận về nước.

– Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Trường hợp dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư khác ở nước ngoài thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư đó và phải đăng ký tài khoản vốn, tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

 1. https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A7u_t%C6%B0_tr%E1%BB%B1c_ti%E1%BA%BFp_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_ngo%C3%A0i#:~:text=%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ngo%C3%A0i%20(ti%E1%BA%BFng%20Anh%3A%20Foreign%20Direct,s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20kinh%20doanh%20n%C3%A0y.
 2. https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A7u_t%C6%B0_gi%C3%A1n_ti%E1%BA%BFp_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_ngo%C3%A0i#:~:text=%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20gi%C3%A1n%20ti%E1%BA%BFp%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ngo%C3%A0i%20(th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20vi%E1%BA%BFt%20t%E1%BA%AFt,n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ngo%C3%A0i%20nh%E1%BA%B1m%20ki%E1%BA%BFm%20l%E1%BB%9Di.
 3. https://lawkey.vn/nguyen-tac-thuc-hien-va-cac-hinh-thuc-dau-tu-ra-nuoc-ngoai/
 4. http://luathopdong.vn/hoat-dong-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-can-luu-y-nhung-gi/n1541.html
 5. https://anhsangluat.com/hoat-dong-dau-tu-ra-nuoc-ngoai/

Có thể bạn cũng quan tâm:

 Clibme.com – Thư viện kiến thức Kinh tế – Tài Chính — WordPress

Đặng Huy Hiệu -18050460-T3N8